โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยประจำปี ครั้งที่ 3
(The 3rd Annual Meeting : Research University Network)
ภายใต้หัวข้อ “RUN For Thailand 4.0”
ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อมูลทั่วไป

หลักการและเหตุผล

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) เป็นความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 7 สถาบัน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการวิจัยของเครือข่ายฯ พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยในระดับภูมิภาค แนวคิดในการดำเนินการใช้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยของไทย มีเป้าหมายสำคัญคือ การพัฒนา Inter - University Clusters ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) เป็นคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสัมมนาเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยประจำปี ครั้งที่ 3 (The 3rd Annual Meeting: Research University Network) ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารในเครือข่ายฯ และนักวิจัยใน Clusters ประกอบด้วยคลัสเตอร์ Food, Energy, Disaster and Climate Change, Health, ASEAN Studies และ Materials,Robotic และ Digital ได้มีโอกาสมานำเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยในระดับภูมิภาคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งความร่วมมือ รวมถึงการให้ได้มาซึ่งโจทย์วิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายฯ และนักวิจัยในแต่ละคลัสเตอร์ได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกันในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย
 • เพื่อให้นักวิจัยในแต่ละ Clusters ได้เสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
 • เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและแสวงหาความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับภูมิภาค
 • เพื่อให้ได้โจทย์วิจัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ
 • เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานในปีถัดไป

รูปแบบการจัดกิจกรรม

 • การบรรยายพิเศษ
 • การประชุมสัมมนา และแบ่งกลุ่มระดมความคิด 6 คลัสเตอร์ 7 กลุ่ม
 • ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ

วันเวลาและสถานที่

ระหว่างวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม พูลแมน ราชา ออกคิด ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประมาณ 300 คน ประกอบด้วย

 • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ
 • คณะกรรมการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
 • นักวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัยในเครือข่ายฯ กลุ่มสาขาละ 20 คน
 • เจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานของแต่ละมหาวิทยาลัยในเครือข่ายฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ความร่วมมือด้านการวิจัยในกลุ่ม Clusters และ Inter-University Clusters ในการร่วมกันพัฒนางานวิจัยสร้างองค์ความรู้ ผลิตผลงานทางวิชาการ สร้างระบบการสนับสนุนด้านการวิจัยข้ามมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
 • ความเข้มแข็งในการร่วมกันทำงานและยกระดับการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย
 • ความร่วมมือด้านการวิจัยของนักวิจัยในเครือข่าย/Clusters ในระดับภูมิภาค
 • โจทย์วิจัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ
 • แนวทางการดำเนินงานในปีถัดไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ประกอบด้วย 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมีขอนแก่นมหาวิทยาลัย เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดประชุม

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 3,400 บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

กำหนดการ

กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3
(The 3rd Annual Meeting : Research University Network) “RUN for Thailand 4.0”
ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (พฤหัสบดี)

เวลา หัวข้อ/ประเด็น Speaker
8.00 - 9.00 น. ลงทะเบียน  
9.00 - 9.10 น. กล่าวรายงาน ศ.นส.พ.ดร.มงคล เตชะกำพุ ผู้อำนวยการ RUN Office
9.10 - 9.20 น. พิธีเปิดการประชุม รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9.20 - 9.50 น. สรุปผลการดำเนินงาน/กิจกรรมในรอบปี รศ.ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยฯ
9.50 - 10.30 น. Roadmap Run for Thailand 4.0 ศ.นส.พ.ดร.มงคล เตชะกำพุ
10.30 - 10.45 น.
อาหารว่าง – ทักทายเสวนาประสาเพื่อน
10.45 - 12.00 น. เสวนา แนวโน้มสู่ความสำเร็จของนโยบาย และการพัฒนาประเทศผ่านการวิจัย : กลไกการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ (เลขาธิการ สวทน.)
ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (เลขาธิการ วช.)
ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ – ผู้ดำเนินรายการ
12.00 - 13.30 น.
อาหารกลางวัน
13.30 - 15.00 น. แบ่งกลุ่มระดมสมอง Roadmap (Roadmap Run for Thailand 4.0) ของแต่ละ cluster ประธานคลัสเตอร์แต่ละคลัสเตอร์
15.00 - 15.15 น.
อาหารว่าง – ทักทายเสวนาประสาเพื่อน
13.30 - 15.00 น. แบ่งกลุ่มระดมสมอง Roadmap (Roadmap Run for Thailand 4.0) ของแต่ละ cluster (ต่อ) ประธานคลัสเตอร์แต่ละคลัสเตอร์
16.30 - 18.00 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 - 21.00 น.
งานเลี้ยงสืบสานสายสัมพันธ์


    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (ศุกร์)

เวลา หัวข้อ/ประเด็น Speaker
8.30 - 11.30 น. การดำเนินงานในแต่ละคลัสเตอร์ในรอบปีที่ผ่านมาและแผนงานในรอบปีถัดไป (คลัสเตอร์ละ 15 นาที) ประธานแต่ละคลัสเตอร์
11.30 - 11.45 น.
อาหารว่าง (เสริฟในห้องประชุม)
11.45 - 12.30 น.
พิธีส่งมอบวาระงานของประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) วาระ 2560
12.30 - 13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย
ทัศนศึกษาและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองในจังหวัดขอนแก่น


หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ค่าลงทะเบียน 3,400 บาท

เอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ

ผู้เข้าร่วม

แผนที่จัดงาน


กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176 โทรสาร 043 203177

อีเมล์ : info.orakku@gmail.com