โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยประจำปี ครั้งที่ 3
(The 3rd Annual Meeting : Research University Network)
ภายใต้หัวข้อ “RUN For Thailand 4.0”
ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อมูลทั่วไป

หลักการและเหตุผล

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) เป็นความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 7 สถาบัน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการวิจัยของเครือข่ายฯ พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยในระดับภูมิภาค แนวคิดในการดำเนินการใช้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยของไทย มีเป้าหมายสำคัญคือ การพัฒนา Inter - University Clusters ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) เป็นคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสัมมนาเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยประจำปี ครั้งที่ 3 (The 3rd Annual Meeting: Research University Network) ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารในเครือข่ายฯ และนักวิจัยใน Clusters ประกอบด้วยคลัสเตอร์ Food, Energy, Disaster and Climate Change, Health, ASEAN Studies และ Materials,Robotic และ Digital ได้มีโอกาสมานำเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยในระดับภูมิภาคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งความร่วมมือ รวมถึงการให้ได้มาซึ่งโจทย์วิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายฯ และนักวิจัยในแต่ละคลัสเตอร์ได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกันในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย
 • เพื่อให้นักวิจัยในแต่ละ Clusters ได้เสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
 • เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและแสวงหาความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับภูมิภาค
 • เพื่อให้ได้โจทย์วิจัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ
 • เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานในปีถัดไป

รูปแบบการจัดกิจกรรม

 • การบรรยายพิเศษ
 • การประชุมสัมมนา และแบ่งกลุ่มระดมความคิด 6 คลัสเตอร์ 7 กลุ่ม
 • ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ

วันเวลาและสถานที่

ระหว่างวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม พูลแมน ราชา ออกคิด ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประมาณ 300 คน ประกอบด้วย

 • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ
 • คณะกรรมการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
 • นักวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัยในเครือข่ายฯ กลุ่มสาขาละ 20 คน
 • เจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานของแต่ละมหาวิทยาลัยในเครือข่ายฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ความร่วมมือด้านการวิจัยในกลุ่ม Clusters และ Inter-University Clusters ในการร่วมกันพัฒนางานวิจัยสร้างองค์ความรู้ ผลิตผลงานทางวิชาการ สร้างระบบการสนับสนุนด้านการวิจัยข้ามมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
 • ความเข้มแข็งในการร่วมกันทำงานและยกระดับการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย
 • ความร่วมมือด้านการวิจัยของนักวิจัยในเครือข่าย/Clusters ในระดับภูมิภาค
 • โจทย์วิจัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ
 • แนวทางการดำเนินงานในปีถัดไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ประกอบด้วย 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมีขอนแก่นมหาวิทยาลัย เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดประชุม

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 3,400 บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

กำหนดการ

กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3
(The 3rd Annual Meeting : Research University Network) “RUN for Thailand 4.0”
ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (พฤหัสบดี)

เวลา หัวข้อ/ประเด็น Speaker
8.00 - 9.00 น. ลงทะเบียน  
9.00 - 9.10 น. กล่าวรายงาน ศ.นส.พ.ดร.มงคล เตชะกำพุ ผู้อำนวยการ RUN Office
9.10 - 9.20 น. พิธีเปิดการประชุม รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9.20 - 9.50 น. สรุปผลการดำเนินงาน/กิจกรรมในรอบปี รศ.ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยฯ
9.50 - 10.30 น. Roadmap Run for Thailand 4.0 ศ.นส.พ.ดร.มงคล เตชะกำพุ
10.30 - 10.45 น.
อาหารว่าง – ทักทายเสวนาประสาเพื่อน
10.45 - 12.00 น. เสวนา แนวโน้มสู่ความสำเร็จของนโยบาย และการพัฒนาประเทศผ่านการวิจัย : กลไกการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ (เลขาธิการ สวทน.)
ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (เลขาธิการ วช.)
ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ – ผู้ดำเนินรายการ
12.00 - 13.30 น.
อาหารกลางวัน
13.30 - 15.00 น. แบ่งกลุ่มระดมสมอง Roadmap (Roadmap Run for Thailand 4.0) ของแต่ละ cluster ประธานคลัสเตอร์แต่ละคลัสเตอร์
15.00 - 15.15 น.
อาหารว่าง – ทักทายเสวนาประสาเพื่อน
13.30 - 15.00 น. แบ่งกลุ่มระดมสมอง Roadmap (Roadmap Run for Thailand 4.0) ของแต่ละ cluster (ต่อ) ประธานคลัสเตอร์แต่ละคลัสเตอร์
16.30 - 18.00 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 - 21.00 น.
งานเลี้ยงสืบสานสายสัมพันธ์


    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (ศุกร์)

เวลา หัวข้อ/ประเด็น Speaker
8.30 - 11.30 น. การดำเนินงานในแต่ละคลัสเตอร์ในรอบปีที่ผ่านมาและแผนงานในรอบปีถัดไป (คลัสเตอร์ละ 15 นาที) ประธานแต่ละคลัสเตอร์
11.30 - 11.45 น.
อาหารว่าง (เสริฟในห้องประชุม)
11.45 - 12.30 น.
พิธีส่งมอบวาระงานของประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) วาระ 2560
12.30 - 13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย
ทัศนศึกษาและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองในจังหวัดขอนแก่น


หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ค่าลงทะเบียน 3,400 บาท

เอกสาร/สื่อ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารและสื่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ

รวม RUN for U ฉบับที่ 1-7

RUNHuGNAN

Khon_Kaen

รศ.ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล 16 เช้า

ศ.นส.พ.ดร.มงคล เตชะกำพุ 16 เช้า

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ (เลขาธิการ สวทน.) 16 บ่าย

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (เลขาธิการ วช.) 16 บ่าย

ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ 16 บ่าย

Agriculture

Food

Health Cluster

climate change

energy

Materias Cluster

อาเซียน

Robotic

smart city

digital

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

 • IMG_2296
wow slider by WOWSlider.com v8.5

แผนที่จัดงาน


กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176 โทรสาร 043 203177

อีเมล์ : info.orakku@gmail.com