วารสารวิจัย มข. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 2 | ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2555

วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อยสองท่าน ข้อคิดเห็นใดๆที่ตีพมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียน ไม่ถือเป็นทรรศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

 

ค้นหา

ที่ ชื่อบทความ/ผู้แต่ง หน้า ไฟล์
1 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Nawarat Nithichaianan and Napapan Patanachatchai
ชื่อผู้แต่งไทย: นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ และนภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย
138-152
2 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Supiya Tapta Malee Chaisena and Suwit Theerasasawat
ชื่อผู้แต่งไทย: สุปิยา ทาปทา มาลี ไชยเสนา และสุวิทย์ ธีรศาศวัต
153-178
3 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Malinee Klangprapan Jaruwam Thammawat and Arth Nanthajakra
ชื่อผู้แต่งไทย: มาลินี กลางประพันธ์ จารุวรรณ ธรรมวัตร และอรรถ นันทจักร์
179-190
4 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Saraya Na Nuea Suwit Theerasasawat Napapan Pattanachatchai and Kannika Jeenakul
ชื่อผู้แต่งไทย: ศรัญญา นาเหนือ สุวิทย์ ธีรศาศวัต นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย และกรรณิการ์ จินากูล
191-208
5 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Pramote Suppapanya
ชื่อผู้แต่งไทย: -
209-231
6 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Chatree Faikhamta
ชื่อผู้แต่งไทย: ชาตรี ฝ่ายคำตา
232-359
7 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Apisak Teeravisit
ชื่อผู้แต่งไทย: อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
260-262