วารสารวิจัย มข. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 1 | ฉบับที่ 1 เมษายน - มิถุนายน 2554

วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อยสองท่าน ข้อคิดเห็นใดๆที่ตีพมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียน ไม่ถือเป็นทรรศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

 

ค้นหา

ที่ ชื่อบทความ/ผู้แต่ง หน้า ไฟล์
1 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Sitthipon Art-in and Teerachai Netthanomsak
ชื่อผู้แต่งไทย: สิทธิพล อาจอินทร์ และ ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
1-16
2 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Tang Keow Ngang, Anna Christina Abdullah and Mellissa Ng Lee Yen Abdullah
ชื่อผู้แต่งไทย: -
17-37
3 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Somjet Urasin and Saksri Supasorn
ชื่อผู้แต่งไทย: สมเจตน์ อุระศิลป์ และ ศักดิ์ศรี สุภาษร
38-57
4 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Supunnee Ungpansattawong, Boonsri Prommapun, Sarisak Soontornchai and Lawan Ruksat
ชื่อผู้แต่งไทย: สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์, บุญศรี พรหมมาพันธุ์, ศริศักดิ์ สุนทรไชย และ ลาวัลย์ รักสัตย์
58-78
5 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Piyaluk Potiwan, Maneimai Tongyu and Yaowalak Apichatvullop
ชื่อผู้แต่งไทย: ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์, มณีมัย ทองอยู่ และ เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ
79-94
6 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Pol.Lt.Col.Pattakorn Sasanasuphin, Dr.Dusadee Ayuwat and Dr.Maneimai Thongyu
ชื่อผู้แต่งไทย: พันตำรวจโท พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์, ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ และ ดร.มณีมัย ทองอยู่
95-110
7 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Bhunnisa Wisassinthu
ชื่อผู้แต่งไทย: ปุญณิศา วิเศษสินธุ์
111-130
8 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Buapun Promphakping
ชื่อผู้แต่งไทย: บัวพันธ์ พรหมพักพิง
131-140