วารสารวิจัย มข. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 1 | ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - กันยายน 2554

วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อยสองท่าน ข้อคิดเห็นใดๆที่ตีพมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียน ไม่ถือเป็นทรรศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

 

ค้นหา

ที่ ชื่อบทความ/ผู้แต่ง หน้า ไฟล์
1 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Kanyarat Cojornม Sunee Haemaprasithม Numphon Koocharoenpisal and Pramuan Siripankaew
ชื่อผู้แต่งไทย: กัญญารัตน์ โคจร, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, น้ำฝน คูเจริญไพศาล และ ประมวล ศิริผันแก้ว
1-20
2 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Putcharee Junpeng
ชื่อผู้แต่งไทย: พัชรี จันทร์เพ็ง
21-44
3 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Sutee Pholdee and Saksri Supasorn
ชื่อผู้แต่งไทย: สุธี ผลดี และ ศักดิ์ศรี สุภาษร
45-66
4 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Sudaporn Wongjamnong and Neon Pinpradit
ชื่อผู้แต่งไทย: สุดาพร วงค์จำนงค์ และ นีออน พิณประดิษฐ์
67-85
5 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Woranetsudathip Naphaporn
ชื่อผู้แต่งไทย: นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์
86-99
6 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Tatchawat Laosuwan, Viyouth Chumruspanth and Buapan Prompakping
ชื่อผู้แต่งไทย: ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ, วิยุทธ์ จำรัสพันธ์ และ บัวพันธ์ พรหมพักพิง
100-120
7 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Soonthorn Panyapong , Viyouth Chamruspanth and Wongsa Laohasiriwong
ชื่อผู้แต่งไทย: สุนทร ปัญญะพงษ์ , วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ และ วงศา เลาหศิริวงศ์
121-141
8 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: -
ชื่อผู้แต่งไทย: ชมนาด บุญอารีย์
142-147