วารสารวิจัย มข. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 2 | ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2555

วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อยสองท่าน ข้อคิดเห็นใดๆที่ตีพมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียน ไม่ถือเป็นทรรศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

 

ค้นหา

ที่ ชื่อบทความ/ผู้แต่ง หน้า ไฟล์
1 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Utai Parinyasutinun, Sawarin Bendem-Ahlee , Thepparat Jantapan and Apisak Theerawisit
ชื่อผู้แต่งไทย: อุทัย ปริญญาสุทธินันท์, สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี, เทพรัตน์ จันทพันธ์ และ อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
1-32
2 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Zakarias S. Soeteja
ชื่อผู้แต่งไทย: -
33-50
3 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Siriwan Chatmaneerungcharoen
ชื่อผู้แต่งไทย: -
51-75
4 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Kanlayanee Punbo, Naruemon Yutakom and Ladda Meesuk
ชื่อผู้แต่งไทย: กัลยาณี พันโบ, นฤมล ยุตาคม และ ลัดดา มีศุข
76-93
5 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Doungjai Plianbumroong, Nittaya Passornsiri, Choochat Phuangsomjit and Derek Wannasian
ชื่อผู้แต่งไทย: ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง, นิตยา ภัสสรศิริ, ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ และ ดิเรก วรรณเศียร
94-114
6 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Sasithep Pitiporntapin, Suradet Sritha, Krissana Pokpun and Krissana Shinnasin
ชื่อผู้แต่งไทย: ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, สุรเดช ศรีทา, กฤษณา โภคพันธ์ และกฤษณา ชินสิญจน์
115-130
7 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Suwit Theerasasawat
ชื่อผู้แต่งไทย: สุวิทย์ ธีรศาศวัต
131-137