วารสารวิจัย มข. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 4 | ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2557

วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อยสองท่าน ข้อคิดเห็นใดๆที่ตีพมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียน ไม่ถือเป็นทรรศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

 

ค้นหา

ที่ ชื่อบทความ/ผู้แต่ง หน้า ไฟล์
1 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Vu Dinh Huy and Vu Huy Thong
ชื่อผู้แต่งไทย: -
1-18
2 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Kitapatr Dhabhalabutr
ชื่อผู้แต่งไทย: -
19-43
3 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Krishna Thongkaew, Somsak Srisontisuk and Viyouth Chamruspanth
ชื่อผู้แต่งไทย: -
44-61
4 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Surajit Kumar Bhagowati
ชื่อผู้แต่งไทย: -
62-84
5 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Wichai Chanboonm,Maneimai Tongyou and Dusadee Aryuwat
ชื่อผู้แต่งไทย: วิชัย จันทร์บุญ, มณีมัย ทองอยู่ และ ดุษฎี อายุวัฒน์
85-100
6 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Sayan Sri-on
ชื่อผู้แต่งไทย: นายสายัญ ศรีอ่อน
101-133
7 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Somsak Srisontisuk
ชื่อผู้แต่งไทย: สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
134-146
8 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Walee Khanthuwan
ชื่อผู้แต่งไทย: วาลี ขันธุวาร
147-156
9 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: -
ชื่อผู้แต่งไทย: สุวิทย์ ธีรศาศวัต
157-163
10 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: -
ชื่อผู้แต่งไทย: สมศีล ฌานวังศะ
164