วารสารวิจัย มข. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 5 | ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อยสองท่าน ข้อคิดเห็นใดๆที่ตีพมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียน ไม่ถือเป็นทรรศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

 

ค้นหา

ที่ ชื่อบทความ/ผู้แต่ง หน้า ไฟล์
1 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Edo Andriesse
ชื่อผู้แต่งไทย: -
1-35
2 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Thanet Wattanakul
ชื่อผู้แต่งไทย: -
36-54
3 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Gerard Panggat Concepcion
ชื่อผู้แต่งไทย: -
55-79
4 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: -
ชื่อผู้แต่งไทย: สุมาลี พลขุนทรัพย์
80-102
5 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: -
ชื่อผู้แต่งไทย: สังคม ศุภรัตนกุล และ บัวพันธ์ พรหมพักพิง
103-114
6 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: -
ชื่อผู้แต่งไทย: สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
115-134
7 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: -
ชื่อผู้แต่งไทย: ทักษิณา สุขพัทธ
135-154
8 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: -
ชื่อผู้แต่งไทย: ธรรมนิพนธ์ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย สมศีล ฌานวังศะ
155-156