กองบรรณาธิการ

1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นที่ปรึกษา
2
ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
เป็นที่ปรึกษา
3
รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
เป็นที่ปรึกษา
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
เป็นบรรณาธิการ
5
นายจักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
เป็นรองบรรณาธิการ
6
รองศาสตราจารย์สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
เป็นกองบรรณาธิการ
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัค มหาวรากร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
เป็นกองบรรณาธิการ
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ หรรนภา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
เป็นกองบรรณาธิการ
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
เป็นกองบรรณาธิการ
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชาย อักษรดิษฐ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
เป็นกองบรรณาธิการ
11
นายธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
เป็นกองบรรณาธิการ
12
นายภานุวัฒน์ ภักดีอักษร (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต)
เป็นกองบรรณาธิการ
13
นางสาวสิริวงษ์ หงส์สวรรค์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เป็นกองบรรณาธิการ

 

รายละเอียดวารสาร

    
    
    

    วารสารล่าสุด
ปีที่ 6 | ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559

    ติดต่อ
-

    โทรศัพท์ และ แฟกซ์
โทรศัพท์: -
แฟกซ์: -

    อีเมล์
-