วารสารวิจัย มข. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 5 | ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558

วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อยสองท่าน ข้อคิดเห็นใดๆที่ตีพมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียน ไม่ถือเป็นทรรศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

 

ค้นหา

ที่ ชื่อบทความ/ผู้แต่ง หน้า ไฟล์
1 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Chi-sum Garfield LAU
ชื่อผู้แต่งไทย: -
1-18
2 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Rini Rachmawati
ชื่อผู้แต่งไทย: -
19-30
3 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Sombat Prajonsant, Visar Feangwiang and Pipat Prajonsant
ชื่อผู้แต่งไทย: -
31-47
4 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Le Thu Hoa
ชื่อผู้แต่งไทย: -
-
5 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Pattira Chamkrom, Somkid Sroinam and Chatree Nakagul
ชื่อผู้แต่งไทย: -
71-96
6 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Jeerasak Dittaponkhan
ชื่อผู้แต่งไทย: -
97-110
7 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Machima Weerasilp, Nanchaya Mahakhan
ชื่อผู้แต่งไทย: -
111-135
8 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Somseen Chanawangsa
ชื่อผู้แต่งไทย: -
136