วารสารวิจัย มข. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 4 | ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557

วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อยสองท่าน ข้อคิดเห็นใดๆที่ตีพมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียน ไม่ถือเป็นทรรศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

 

ค้นหา

ที่ ชื่อบทความ/ผู้แต่ง หน้า ไฟล์
1 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Marisa Monfero Reyes, DEM
ชื่อผู้แต่งไทย: -
1-32
2 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Paolo Casani
ชื่อผู้แต่งไทย: -
33-48
3 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Benjamas Na Thongkaew, Amnat Ruksapol
ชื่อผู้แต่งไทย: -
49-71
4 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: -
ชื่อผู้แต่งไทย: สิทธิพล อาจอินทร์ , อังคณา ตุงคะสมิต, ลัดดา ศิลาน้อย, ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ และ ศิริพงษ์ เพียศิริ
72-92
5 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: -
ชื่อผู้แต่งไทย: วัฒนา เอกปมิตศิลป์ และ บำเพ็ญ ใช้บางยาง
93-110
6 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: -
ชื่อผู้แต่งไทย: สุกานดา ญาติพร้อม และ สันติ วิจักขณาลัญฉ์
111-131
7 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: -
ชื่อผู้แต่งไทย: รศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ
132-152
8 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: -
ชื่อผู้แต่งไทย: ธรรมนิพนธ์ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย สมศีล ฌานวังศะ
164