วารสารวิจัย มข. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 2 | ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2555

วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อยสองท่าน ข้อคิดเห็นใดๆที่ตีพมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียน ไม่ถือเป็นทรรศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

 

ค้นหา

ที่ ชื่อบทความ/ผู้แต่ง หน้า ไฟล์
1 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Saran wongkhamchantra
ชื่อผู้แต่งไทย: ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
263-282
2 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Manit Sachiyo
ชื่อผู้แต่งไทย: ว่าที่พันตรี ดร.มานิตย์ ซาชิโย
283-297
3 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Suchanart Boontiang
ชื่อผู้แต่งไทย: สุชานาถ บุญเที่ยง
298-311
4 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Onanong Longpichai
ชื่อผู้แต่งไทย: -
312-336
5 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Kasmahidayat Yuliawan
ชื่อผู้แต่งไทย: -
337-355
6 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Ayat Suryatna
ชื่อผู้แต่งไทย: -
356-374
7 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: -
ชื่อผู้แต่งไทย: สุวิทย์ ธีรศาศวัต
375-378