วารสารวิจัย มข. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 1 | ฉบับที่ 3 ตุลาคม - ธันวาคม 2554

วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อยสองท่าน ข้อคิดเห็นใดๆที่ตีพมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียน ไม่ถือเป็นทรรศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

 

ค้นหา

ที่ ชื่อบทความ/ผู้แต่ง หน้า ไฟล์
1 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Vichian Plermkamon
ชื่อผู้แต่งไทย: วิเชียร ปลื้มกมล
148-174
2 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Chutima makewan , Rawee Hanpachern , Suthipun Jitpimolmard and Patharapong Kerasakull
ชื่อผู้แต่งไทย: ชุติมา เมฆวัน , รวี หาญเผชิญ , สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ และภัทรพงษ์ เกริกสกุล
175-186
3 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Rawee Hanpachern
ชื่อผู้แต่งไทย: รวี หาญเผชิญ
187-208
4 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Niyom Wongphongkham
ชื่อผู้แต่งไทย: นิยม วงศ์พงษ์คำ
209-225
5 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Sunee Leopenwong
ชื่อผู้แต่งไทย: สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
226-242
6 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Suchint Simaraks
ชื่อผู้แต่งไทย: สุจินต์ สิมารักษ์
243-257
7 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Suwit Theerasasawat
ชื่อผู้แต่งไทย: สุวิทย์ ธีรศาศวัต
258-267