วารสารวิจัย มข. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 6 | ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559

วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อยสองท่าน ข้อคิดเห็นใดๆที่ตีพมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียน ไม่ถือเป็นทรรศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

 

ค้นหา

ที่ ชื่อบทความ/ผู้แต่ง หน้า ไฟล์
1 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Dhinar Aji Pratomo and Rachmat Kriyantono
ชื่อผู้แต่งไทย: -
1-9
2 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Thitirat Suwannasom, Nancy Guigue Catane
ชื่อผู้แต่งไทย: -
10-31
3 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Orawan Buranrak
ชื่อผู้แต่งไทย: -
32-49
4 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Suwanna Ngamlue
ชื่อผู้แต่งไทย: -
50-79
5 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Manthana Pakkunanon, Naengnoi Yanwaree, Somkid Sroinam and Chumpol Poolpatarachewin
ชื่อผู้แต่งไทย: -
80-97
6 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Auschala Chalayonnavin
ชื่อผู้แต่งไทย: -
98-118
7 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Sasithep Pitpiorntapin and Mustafa Sami Topcu
ชื่อผู้แต่งไทย: -
120-136
8 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Pasutar Kamolmal
ชื่อผู้แต่งไทย: รองศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา
137-144