วารสารวิจัย มข. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 4 | ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อยสองท่าน ข้อคิดเห็นใดๆที่ตีพมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียน ไม่ถือเป็นทรรศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

 

ค้นหา

ที่ ชื่อบทความ/ผู้แต่ง หน้า ไฟล์
1 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Gunarhadi, Sunardi , Munawir, Tri Rejeki Andayani
ชื่อผู้แต่งไทย: -
1-13
2 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Putu Indra Christiawan , Hadi Sabari Yunus and Dan Sri Rum Giyarsih
ชื่อผู้แต่งไทย: -
14-23
3 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Xiaofeng Kang, Jafferson M. Fox, Xing Lu and Lihong Gao
ชื่อผู้แต่งไทย: -
24-34
4 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Wirasak Fungfuang , Sasithep Pitiporntapin , Thanawit Tongmai , Uthaiwan Kovitvadhi
ชื่อผู้แต่งไทย: -
35-46
5 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Piyaporn Punkasirikul
ชื่อผู้แต่งไทย: ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล
47-73
6 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Thinnawat Sroihudrua,Wilaisak Kingkham and Wipawan Yoo-Yen
ชื่อผู้แต่งไทย: ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ , วิไลศักดิ์ กิ่งคำ , วิภาวรรณ อยู่เย็น
74-104
7 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Khanditta Jitsaeng
ชื่อผู้แต่งไทย: ขนิษฐา จิตแสง
105-133
8 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Autthapon Intasena and Thussaneewan Srimanta
ชื่อผู้แต่งไทย: อัฐพล อินต๊ะเสนา และ ทัศนีวัลย์ ศรีมันตะ
134-154
9 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: -
ชื่อผู้แต่งไทย: เอกภูมิ จันทรขันตี
155-159
10 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: -
ชื่อผู้แต่งไทย: สมศีล ฌานวังศะ
160