วารสารวิจัย มข. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 5 | ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558

วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อยสองท่าน ข้อคิดเห็นใดๆที่ตีพมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียน ไม่ถือเป็นทรรศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

 

ค้นหา

ที่ ชื่อบทความ/ผู้แต่ง หน้า ไฟล์
1 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Chawis Ketkaew
ชื่อผู้แต่งไทย: -
1-14
2 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Nguyen Thu Lan , Nguyen Tra Giang and Nguyen Van Chanh
ชื่อผู้แต่งไทย: -
15-28
3 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Gerard Panggat Concepcion
ชื่อผู้แต่งไทย: -
29-52
4 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Penporn Pukahuta
ชื่อผู้แต่งไทย: สุมาลี พลขุนทรัพย์
53-68
5 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Angkana Tungkasamit and Ladda Silanoi
ชื่อผู้แต่งไทย: -
69-95
6 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Sombat Treewatsuwan
ชื่อผู้แต่งไทย: -
96-111
7 ชื่อไทย:
ชื่ออังกฤษ:
ชื่อผู้แต่งอังกฤษ: Rattana Panyapa
ชื่อผู้แต่งไทย: -
112-126